График

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Срок: 16. 06. - 22. 06. вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици

Срок: до 27. 06. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

Срок: до 28. 06. - 30. 06. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване

на заявление за участие на втори етап на класиране

Срок: до 04. 07. вкл

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

Срок: 05. 07. - 07. 07. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

Срок: 10. 07.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори

етап на класиране

Срок: 11. 07 - 13. 07. вкл

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

Срок: до 17. 07. вкл

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

Срок: 18. 07. - 19. 07. вкл

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Срок: 21. 07.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети

етап на класиране

Срок: до 04. 09. вкл (определя се от директора)

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

Срок: 03. 07. - 05. 07. вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици

Срок: до 06. 07. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

Срок: 10. 07. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап и броя на незаетите места след

първи етап на класиране

Срок: 11. 07.

Подаване на документи за участие на втори етап на класиране

Срок: до 13. 07.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

Срок: 14. 07.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

Срок: до 18. 07.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори

етап на класиране

Срок: 19. 07.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

Срок: до 20. 07.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

Срок: 21. 07.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Срок: до 26. 07. вкл

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети

етап на класиране

Срок: до 04. 09. вкл (определя се от директора)

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Важно е да знаете:

    Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

  1. родители на зрелостници;
  2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
  3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалнитe направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Представителите на родителите имат следните ПРАВА:

  1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;
  2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети; 
  3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сградата на училището;
  4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;
  5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;
  6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;
  7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с колектива на ПГT, който ще провежда ДЗИ – май 2017 година.

 С УВАЖЕНИЕ,

Директор на ПГT