Декларации

Приложение 1 Декларация за постигнати образователните резултати (за отличен успех)

Приложение 2 Декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (стипендия за успех и доход)

Приложение 3 Декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение 4 Декларация за ученици без родители

Приложение 5 Декларация за eднократна целева стипендияза преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование (за закупуване на учебници)

Приложение 6 Декларация за eднократна целева стипендияза преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

Приложение 7 Декларация за eднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност /участие в национални и международни кръгове на олимпиади и състезания от календара на МОН