След VIII клас

Професия: Ресторантьор

Учениците ще придобият знания по:

- създаване на условия и организиране изпълнението на правилата за хигиенни и производствени практики и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;.

- организиране и контролиране технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;

- участие в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;

- планиране асортимента от ястия и напитки;

- създаване и въвеждане на нови рецепти;

- контрол на качеството и количеството на храната.

Възможности за реализация

Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: управител на заведение за обществено хранене; управител ресторант; управител снекбар; главен готвач; отговорник търговска зала; салонен управител.


Специалност: Организация на хотелиерството, учебен план

Професия: Хотелиер

Компетенции

- да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа вхотелиерството;

- да прилага уменията по чужд език на работното място;

- да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;

- да прилага технологията на туристическото обслужване;

- да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;

- да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;

- да познава правната уредба в туризма;

- да има познания по културология и делово общуване;

- да има познания по маркетинг и реклама.

Възможности за реализация
Управител на хотел, ръководител, отдел в хотел, управител къмпинг, управител къща за гости, управител мотел, както и да развивате самостоятелен бизнес - хотел, къща за гости и т.н.