Училищни документи

За 2018/2019 учебна година

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ (ОНЛАЙН)

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Годишен комплексен план за учебната 2018-2019г.

График на заседанията на ПС

Училищна процедура за налагане на санкции на учениците учебна 2018-2019г.

План за квалификационна дейност за учебната 2018-2019г.

 Етичен кодекс на училищната общност

Квалификационна карта на педагогическия специалист

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018-2019г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Информация за организация на учебния ден

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за вътрешния трудов ред в Професионална гимназия по туризъм

Правилник за дейността на обществения съвет при ПГТ

Правилник за пропускателния режим в ПГТ

ПРАВИЛА

Вътрешни правила за работната заплата 2019г.

Правила за организиране и провеждане на квалификационната дейност и за отчитане на участието на педагогическите специалисти

Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми

Правила

Единни училищни правила

Правила за работа с личните данни

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

ПЛАНОВЕ

План за действие при критичен инцидент

План за квалификационна дейност за учебната 2018-2019г.

План за противодействие на тероризма

План на училищната комисия по безопастност на движението по пътищата през учебната 2018-2019г.

За 2016/2017 учебна година

Процедура за налагане на наказания на ученици

Годишен план

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

План на комисията за безопасност на движението по пътищата

План за квалификационната дейност

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи

Вътрешни правила за работната заплата

Спортен календар

План за действие

Програма за предоставяне на равни възможности