Училищни документи

За 2016/2017 учебна година

Процедура за налагане на наказания на ученици

Годишен план

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

План на комисията за безопасност на движението по пътищата

План за квалификационната дейност

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи

Вътрешни правила за работната заплата

Спортен календар

План за действие

Програма за предоставяне на равни възможности