График/ стипендия

ГРАФИЦИ за 2018/2019 учебна година:
График за провеждане на изпитите с учениците на самостоятелна форма на обучение за сесия януари – февруари на учебната 2018/2019 учебна година

ГРАФИЦИ за 2017/2018 учебна година:
График за провеждане на държавни изпити по професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

График за приемното време на учителите (консултации)

График за консултиране на родители, ученици и водене на задължителната документация
ГРАФИЦИ И СПИСЪЦИ за 2016/2017 учебна година:
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ УЧЕНИЦИ ДО ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ УЧЕНИЦИ ДО ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

ГРАФИК- ЗАЛИ И МЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Самостоятелна форма на обучение
ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

1. График за провеждане на консултации с учениците на самостоятелна форма на обучение за сесия февруари на учебната 2016/2017 година

2. График за провеждане на изпитите с учениците на самостоятелна форма на обучение за сесия януари – февруари на учебната 2016/2017 година 5.12.2016 г. – 20.01.2016 г.

3. График за провеждане на консултации с учениците на самостоятелна форма на обучение от IX – XII клас за сесия май/юни на учебната 2016/2017 година

4. График за провеждане на изпитите с учениците на самостоятелна форма на обучение IX – XIIклас за сесия май/юни на учебната 2016/2017 година 05.06.2017 г. – 30.06.2017 г.

Графици II срок 2015/2016 учебна година
График класни и контролни работи

График за приемното време на учителите (консултации)

График за консултиране на родители, ученици и водене на задължителната документация

ЗАПОВЕДИ:
Заповед за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по практика на специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Заповед № РД09-1225/28.08.2015 г. за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 година