Публична покана

Публична покана с предмет: ремонт на физкултурен салон, ограда и вертикална планировка на двор на сграда 2 на ПГТ - гр. Самоков

Кратко описания на поръчката: основен ремонт на физкултурния салон, оградата и дренаж

подробно описание: download document icon

Срок за подаване на офертите – до 22.07.2018 г-вкл

Дата и час на отваряне на офертите – 23.07.2018 г. 10 часа