Публична покана с предмет

"Инженеринг, включващ проектиране и изграждане на: котелно на газ, в това число на комин и вътрешна газова инсталация; сградно отклонение от газозамерния пункт до котелното; отоплителна сградна инсталация и всички съпътстващи дейности" за обект: сграда 1 и сграда 2 на Професинална гимназия по туризъм, гр. Самоков

Документация

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки, Ви каним да представите оферта за избор на Консултант за подготовка на оценка на съответствието на инвестиционен проект /когато е необходимо/ и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта по гореобявената обществена поръчка

Оферта – обр. № 1 придружена с ценова оферта – Приложение № 1; срок за подаване на офертите - 11.12.2012 г. 16.00 часа

Проект на договор за изпълнение

Публична покана с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за учебни кухни на Професионална гимназия по туризъм”

Документация Нова покана

Публична покана с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за учебни кухни на Професионална гимназия по туризъм” Документация