Административни услуги

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в VIII клас в Професионална гимназия по туризъм

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в  Ппрофесионална гимназиия по туризъм определени по допълнителния държавен план-прием 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация 

Издаване на диплома за средно образование