Върни се нагоре

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Професионална гимназия по туризъм

град Самоков

Коя от следните професии смятате за най- атрактивна?

Ресторантьор - 25%
Хотелиер - 25%
Екскурзовод - 0%
Аниматор - 37.5%
Туристически агент - 0%
друга... - 12.5%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 27 Май 2016 - 11:12

Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Мобилност

 ПРОЕКТ 2012-1-BG1-LEO 01-06843

 

Немски опит в организацията и провеждането на алтернативен туризъм»

Спечелен  благодарение на компетентността и упоритостта на  г-жа Евелин Заркина и г-жа Диана Карабожилова,  със съдействието на г-жа Станка Войнска, г-жа Надка Николова и г-жа Рубинка Димитрова

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

С проекта се цели учениците от 11 и 12 клас в специалността «Организация на туризма и свободното време» през учебната 2012/2013 година да повишат професионалните си умения за организиране, рекламиране и провеждане на алтернативни видове туризъм и да подобрят езиковите и комуникативните си умения на немски език.

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Целите ще бъдат постигнати  чрез  предварително обучение в Професионална гимназия по туризъм – гр.Самоков от  01.10.2012 до 15.06.2013г., практическо обучение в Германия от 23.06.2013 до 13.07.2013г. и отчитане и разпространение на резултатите от проекта до края на октомври 2013г.

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА В ПГТ

Педагогическа подготовка - 15 седмици по 2 учебни часа седмично от 04.02.2013. Завършват с тест и получават удостоверение за проведено обучение.

Учениците ще придобият теоретични знания за видовете алтернативен туризъм и възможността за развитие в нашия регион.

Културна подготовка -  15 седмици по 2 учебни часа седмично от 01.10.2012 .

Завършват с тест и получават удостоверение за проведено обучение.

Учениците ще се запознаят с историята , културата, законодателството, открития и постижения в Германия.

Езикова подготовка по немски език - 30 седмици, два пъти седмично по 2 учебни часа. Завършват с изпит и получават сертификат.

Учениците усвояват професионална лексика и комуникативни умения на немски език.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ

3 седмици - от 23.06.2013 до 13.07.2013 в Кемниц на реални работни места в хотели и туристически агенции.

След края на практическото обучение получават сертификат за проведена обучителна практика в Германия.

 

ОТЧИТАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 До края на октомври 2013 година ще бъдат изготвени: информационно табло в центъра на града , информационен кът в училище, презентации, брошура, филм, участие в тържеството за Световния ден на туризма, организиране на работна среща с представители на Община Самоков и туристически агенции .

                                                                 

 

Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Мобилност

 

 ПРОЕКТ 2012-1-BG1-LEO 01-06843

НЕМСКИ ОПИТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ»

  •  КАК ДА КАНДИДАТСТВАТ УЧЕНИЦИТЕ   ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТА?
  • КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕН ПОДБОРЪТ?
  • КАК ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ  ПОЛЗВАТЕЛИТЕ?

 

ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА УЧАСТИЕ имат право всички ученици, които отговарят на следните изисквания:

·        през учебната 2012/2013 година да бъдат в 11 или 12 клас в специалност- та“Организация на туризма и свободното време”

·        имат общ успех от предходната учебна година  не по-нисък от добър 4.00

·        имат среден успех от предметите по професионална подготовка не по-нисък от добър 4.00 .

 

ПОДБОРЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ  ще бъде извършен в три етапа:

ПЪРВИ ЕТАП- ДОПУСКАНЕ ДО СЕЛЕКЦИЯ

·        От 03 септември до 18 септември  2012г.подаване на комплект от документи / заявление по образец, мотивационно писмо и справка от класния ръководител за успеха/  при Василка Станкова – завеждащ административна служба

·        На 19 септември 2012 година обявяване на  допуснатите кандидати до втория етап.

ВТОРИ ЕТАП – КЛАСИРАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ

·        Оценяването на всеки подаден документ ще бъде  по определени критерии

/ оформление, съдържание, пълнота/- максимален брой точки 16.

·        Учениците с резултат над 5 точки преминават в следващия етап.

·        На 21 септември 2012 г. обявяване на  списъка на класираните по документи ученици  на информационните табла / в сграда №1 и в сграда №2/

ТРЕТИ ЕТАП – ИЗПИТНА ЧАСТ

·        На 25 септември 2012 година от 14.30 часа в сграда №2 ще бъде проведен тест по немски език за покриване на ниво А2.

·        Оценяването на теста ще се извърши от комисия, а оценката ще бъде по шестобалната система.

 ИЗБОРЪТ НА БЪДЕЩИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ / УЧЕНИЦИ/

·        На 28 септември 2012г. на информационните табла ще бъде оповестено     крайното класиране на кандидатите за участие в проекта в низходящ ред, според полученото средноаритметично от трите оценки- от теста по немски език, от успеха от предходната учебна година и от успеха по професионална подготовка.

·        За участие в мобилността ще бъдат определени 20 ползватели/ученици/  и 3 резерви, които от 01.10.2012 г. ще започнат теоретичната си подготовка по график. Резервите ще заместят титуляр, в случай на отпадането му.

·        Класирането ще бъде извършено от комисия, определена от ПС, назначена от директора, включваща 3 учители и 4 представители на ученическия съвет

 

Ако имате въпроси, може да ги зададете на   г-жа Евелин Заркина ,

 г-жа Диана Карабожилова,  г-жа Станка Войнска и г-жа Надка Николова.

                                                   

 

 

 

Copyright © 2018 Професионална гимназия по туризъм Rights Reserved.