Върни се нагоре

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Професионална гимназия по туризъм

град Самоков

Коя от следните професии смятате за най- атрактивна?

Ресторантьор - 25%
Хотелиер - 25%
Екскурзовод - 0%
Аниматор - 37.5%
Туристически агент - 0%
друга... - 12.5%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 27 Май 2016 - 11:12

ДОКУМЕНТИ -Проект „Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ

1. З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие /Приложение №2/

2. АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „твоят час“

3. ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

4 .Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

5. Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

6 .Разходи за закупуване на материали, PDF
Примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали.

7. Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

8. Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст отдясно.

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, С текст в средата.

9. Отчет на събитие,Организиране на събитие – при организиране на представителни изяви на групите,съгласно тематичните графици.

10. Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

11. Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.
Държавни и общински училища в Република България, които участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРУПИТЕ

ЗАПОВЕД

 І.Групи за обучителни затруднения-образци

1.ДНЕВНИК НА ГРУПАТА

2.ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

3. ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА-ЛИЧНО ДОСИЕ НА УЧЕНИКА С ОЦЕНЪЧНА КАРТА И ЗАЯВЛЕНИЕ,МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАНЯТИЯТА И ДР.

4.ОТЧЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЗЕТИТЕ ЧАСОВЕ ПО ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ІІ.Групи по интереси-образци

1.ДНЕВНИК НА ГРУПАТА

2.ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

3.ОТЧЕТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВЗЕТИТЕ ЧАСОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

Copyright © 2019 Професионална гимназия по туризъм Rights Reserved.